Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 Algemeen en Begrippen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere hond die meegaat met de hondenuitlaatservice van Kwispel & Co.

 

Kwispel & Co wordt vertegenwoordigd door Nicolle Dost.

Hondenuitlaatservice/uitlaatservice: De dienst waarbij de hond wordt thuis wordt opgehaald, wordt uitgelaten en weer wordt thuisgebracht door Kwispel & Co

Hond: De term hond kan ook als meervoud worden gelezen. Het gaat om de hond(en) die van één klant afkomstig is/zijn

Klant: Een persoon die de overeenkomst aangaat voor een hond met Kwispel en Co voor de hondenuitlaatservice.

 

Artikel 2 Aanbod

1. Kwispel & Co komt voor een persoonlijke kennismakingsgesprek met de klant tot een mondeling voorstel voor het gebruikmaken van de hondenuitlaatservice.

2. De hond wordt op afgesproken dagen uitgelaten in groepsverband.

3. De hond wordt 45-60 minuten uitgelaten in groepsverband, maar door ophalen en wegbrengen kan het zijn dat u hond tot drie uur van huis is. Voor avondwandelingen geldt dat uw hond minimaal 30 minuten wordt uitgelaten.

 

Artikel 3 Overeenkomt voor deelname

1. Kwispel & Co verzamelt tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek alle benodigde informatie over klant en hond.

2. Kwispel & Co bevestigt de deelname aan de uitlaatservice per e-mail middels een bevestigings-e-mail.

3. In de bevestings-e-mail staat de volgende informatie

a. Per wanneer de overeenkomst van kracht gaat

b. De prijs

c. Welke dagen de hond meegaat met de uitlaatservice

4. De klant is verplicht tot juiste verstrekking van de gegevens en alle relevant informatie met betrekking tot het dier (gedrag en medische geschiedenis). Deze gegevens worden opgenomen in het intakeformulier.

5. De klant dient te beschikken over geldige inentingspapieren van de hond gedurende het gebruik maken van de hondenuitlaatservice.

5.1 Indien blijkt dat een hond een (besmettelijke) ziekte of kwaal heeft, te wijten aan niet tijdig inenten van de hond kan Kwispel & Co daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de klant verhalen.

6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behandelen tegen parasieten van de hond gedurende de contractsperiode.

6.1 Indien blijkt dat een hond een (besmettelijke) plaag heeft, te wijten aan niet tijdig behandelen van de hond kan Kwispel & Co daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de klant verhalen.

 

Artikel 4 Duur en beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst start op de overeengekomen datum in het kennismakingsgesprek en na bevestiging van de bevestgings-e-mail.

2. Kwispel & Co hanteert wandelkaarten en losse groepswandelingen.

3. Wandelkaarten worden stilzwijgend verlengd en gefactureerd als er nog één strip op de kaart staat.

4. Beëindigen of wijzigingen van de wandelkaarten dient schriftelijk of per e-mail te worden aangegeven, met inachtneming van de laatste wandeling op de kaart.

5.  Wandelkaarten hebben een geldigheidsduur van drie maanden.

6. Wandelkaarten zijn persoonsgebonden.

7. Losse groepswandelingen dienen vooraf aangevraagd en betaald te worden.

8. Aangevraagde losse wandelingen en individuele wandelingen dienen tijdig geannuleerd te worden (voor 18.00 uur van de voorgaande dag).           

9. Officiële feestdagen en voortijdig aangekondigde andere dagen of bij bijzondere omstandigheden zijn dagen waarop de uitlaatservice gesloten is.

9.1 Officiële feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, goede vrijdag, eerste en tweede paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en oudejaarsdag.

9.2 Voortijd aangekondigde vrije dagen worden minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt aan de klant.

9.3 Bijzondere omstandigheden worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de klant.

10. Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de klant de sleutel terug. 

 

 

 

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen

1. De prijs wordt voorafgaande aan de overeenkomst besproken en schriftelijk bevestigd middels de bevestigingse-mail.

2. De prijs is inclusief BTW en reiskosten.

3. De actuele standaardprijzen staan op de website van Kwispel & Co

4. Van standaardprijzen kan is overleg met klant en Kwispel & Co afgeweken worden.

5. Prijswijzigingen worden minimaal één maand van te voren gecommuniceerd met de klant.

 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

1. Kwispel & Co stuurt de klant per e-mail de factuur die de klant binnen 10 dagen dient te voldoen op rekeningnummer NL33 KNAB 0255504780 t.n.v. Kwispel en Co.

2. Indien de klant de betalingstermijn laat verstrijken zonder betaling, volgt een herinnering. Deze dient binnen 10 dagen te worden voldaan.

3. Indien betaling na de betalingsherinnering niet is voldaan, volgt een ingebrekestelling, vermeerderd met €12,50 administratiekosten. De betaling inclusief de administratiekosten dient binnen 10 dagen te worden voldaan.

4. Indien de ingebrekestelling niet tijdig is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven. De kosten die hieruit voortvloeien zullen op de klant worden verhaald.

5. Indien na de betalingsherinnering de factuur niet is voldaan, wordt de uitlaatservice gestaakt.

6. Losse wandelingen kunnen contant voldaan worden, of per bank.

 

Artikel 7 Annuleren en wijzingvoorwaarden

1. Wandelingen kunnen tot 18.00u van de voorgaande dag worden geannuleerd. Indien later geannuleerd worden de kosten alsnog doorberekend aan de klant.

2. Vakanties dienen minimaal twee weken voor aanvang te worden bekend gemaakt, hierdoor verlengt u de geldigheidsduur van de wandelkaart.

3. Kwispel & Co kan te allen tijde de hondenuitlaatservice annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden. Wandelingen worden dan niet gefactureerd aan de klant.

4. Kwispel & Co behoudt het recht een hond te weigeren mee te nemen voor de uitlaatservice, zonder recht op teruggave van reeds ingekochte wandelingen.

5. U kunt de uitlaatservice pauzeren in verband met ziekte, loopsheid, de geldigheid van de wandelkaart wordt hiermee verlengd.

5.1 Om aanspraak te maken op de verlenging dient u een verklaring te hebben van uw dierenarts.

6. De actuele algemene voorwaarden kunt u vinden op www.kwispelenco.nl

 


Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk als eigenaar van de hond alsook de eventuele schade die de hond toebrengt.

2. Kwispel & Co is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade aan de hond door ziekte, letsel en/of andere aandoeningen die de hond tijdens de wandeling of vervoer oploopt. Kwispel & Co zal te allen tijde alles in het werk stellen om ziekte, letsel en/of andere aandoeningen te voorkomen.

3. De sleutels in het bezit van Kwispel & Co worden zorgvuldig bewaard en niet gelabeld met adres.

4. Kwispel & Co is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van goederen in, aan of om het erf van de klant.

5. De klant accepteert dat de hond vies en nat kan thuisgebracht worden door Kwispel & Co. Kwispel & Co draagt zorg voor een korte verzorging van de hond na de wandeling, de eigenaar dient daarvoor een handdoek klaar te hebben liggen, maar Kwispel & Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de vies geworden hond.

 

Artikel 9 Extra kosten

1. Bij ziekte of letsel van de hond tijdens de uitlaatservice neemt Kwispel & Co contact op met de klant. Indien de klant onbereikbaar is, onderneemt Kwispel & Co de in haar ogen benodigde acties.

2. Kosten die voortkomen uit 9.1 worden doorberekend naar de klant.

 

Artikel 10 Klachten

1. Een klacht dient binnen 24 uur telefonisch of binnen 48 uur schriftelijk gedeeld te worden met Kwispel & Co.

2. Kwispel & Co zal binnen 24 uur reageren op de klacht en, binnen alle redelijkheid en billijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.

3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Indien deze deskundigen het niet eens kunnen worden, wordt met wederzijdse overeenstemming een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van de derde is bepalend.

 

 

 


Kvk-nummer

66761174 

 

Btw-nummer

NL199795368B01

               

Rekeningnummer

NL33KNAB0255504780 

 

Contact

info@kwispelenco.nl

0616439747

 

www.kwispelenco.nl